Tekfen Sigorta Online Konut Sigortası

Tekfen Sigorta’ nın geliştirdiği Online Konut Sigortası, evinizi tam güvence altına alır. TEB Sigorta A.Ş güvencesiyle hazırladığımız konut paket  poliçesi, size uygun fiyat ve ödeme şartları sunar.

Konutunuz  için internet sitemizden 7 gün 24 saat online olarak konut sigortası teklifi alabilir, sitemize üye olarak poliçenizi online olarak satın alıp, kendi yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz.
 

Bina Teminatı varsa;
Bina Tanımı
Aynı temel üzerinde bir yada daha fazla kata sahip olan ve mimari porojeye ve yasalar bakımından tek bir kullanıma ayrılmış konut binaları ve temeller ile bunlara bitişik kömürlük,kapalı garaj,su deposu ve bunların üzerinde yer alan anten paratoner güneş enerjisi cihazları benzeri binayı tamamlayan şeyler;
a. istinat ve bahçe ve çevre duvarları
b. binaların dışında kalan kaldırım ,yol araç park yerleri yun alanları,ve benzeri yerlerde bulunan beton asfalt taş ve diğer zemin döşemeleri(çevre duvarları  içerisinde yer alan alan kısımlar)
c. şehir şebekesi bitiminde başlamak üzere su elektrik kanalizasyon telefon doğalgaz ile ilgili yer altı tesisatları
d. Yüzme ve süs havuzları su kuyuları

Eşya Teminatı Varsa;
Eşya Tanımı
Konutta bulunan ve sigortalı,birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanların ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır.Bu kapsama,konut dışındaki garaj bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan eşyalarda teminata dahildir.Motorlu taşıtlar,karavanlar,tekneler ve bunların aksesuar ve yedekleri canlı hayvanlar ile ticari nitelikteki mal emtea ve demirbaşlar eşya kapsamına girmez.
1. İşbu poliçe belediye hudutları içinde yer alan  ve sürekli ikamet edilen, tam kagir (betonarme karkas) konut binaları ve bu binalarda bulunan ev eşyaları için geçerlidir.
2. Yalnız ev eşyasının sigorta edilmesi halinde, duvar kağıdı, badana, boya ve benzeri, kiracı tarafından yapılan masraflar sigorta teminatına dahil edilmiştir.
3. İşbu poliçe ile temin olunan ev eşyası içinde bulunan ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının “Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler” başlıklı,  A.3. maddesinin 7.a.b.c.d bentlerinde belirtilen kıymetler eşya sigorta bedelinin azami %30(yüzde otuz)’u ile sınırlı olarak teminata dahildir. Söz konusu kıymetlerin bedelinin bu oranı aşması halinde, poliçede aşan kısım için sürprim alınması kaydı ile teminat bu kısım için genişletilebilir.
Ancak Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.3.5 ve A.3.7.b bendinde belirtilen altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri azami eşya sigorta bedelinin %15 ine kadar mesken içinde dolap, çekmece ve benzeri yerlerde kilit altında, bu oranı aşıyorsa listelenmek ve sabit kasada muhafaza edilmek kaydıyla teminata dahildir.
Eşya sigorta bedelinin % 15 (yüzde on beş)’ ini aşan değerlerden; Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.3.7.a ve A.3.1, A.3.7.b ve A.3.5 bentlerinde kayıtlı tüm değerler poliçe üzerinde belirtilmek ve A.3.5 bendinde kayıtlı altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile A.3.1 bendinde kayıtlı gravür, yazılar, pul, para ve benzeri koleksiyon

Enflasyon Korunma Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla;İşbu poliçede yazılı sigorta bedeli, sigorta
süresi boyunca teminatın başlangıç tarihinden itibaren yıllık azami % 15 artışa tabi olup, hasar tarihindeki
sigorta bedeli gün esasına göre tesbit edilecektir.”
Not : Tüm sigortalı değerlere ilişkin, muafiyet müşterek sigorta hükümleri saklıdır.
yonlar sabit kasada muhafaza edilmek kaydıyla teminata dahildir.

Her Durumda;
4.Kişisel gasp/hırsızlık 500 YTL  limitle teminata dahildir.Hırsızlık ve gasp sonrası çıkarılacak belgeler 250 YTL limitle teminata dahildir.
5. KLOZ 2 –  Konutlar için Düzenlenecek Yangın Sigorta Sözleşmelerine Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatlarının İlave Edilmesi Halinde Poliçeye Eklenecek

Kloz
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan Grev ,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu teminat ile ilgili her bir hasarda, bina,muhteviyat ayrımı yapılmaksızın ödenecek tazminat miktarının %5’i oranında bulunacak bir muafiyet düşülür ve kalan miktar sigortalıya ödenir.

6.  Müşterek Mülkiyet Klozu ;
İşbu poliçe ile, sigortalı konut binası ile birlikte müşterek olan ve sigorta sahibinin hissesine isabet eden çatı, merdivenler, bodrum,
kalorifer dairesi ve sair kısımlar da temin olunmaktadır.
7 . Enkaz kaldırılması rizikosu, toplam sigorta bedelinin % 4′ üne kadar teminata dahil edilmiştir.
8. Kazı sonucu yer kayması teminata dahildir.
9. Dahili su hasarlarında 500 YTL’sına kadar tesisat masrafları teminata dahildir.
10.  Sigortalı ev eşyaları, konut değişikliği halinde aynı ilde bulunmak ve    aynı     yapı grubuna dahil olmak kaydıyla, taşınma sırasındaki Yangın,  Yıldırım, İnfilak rizikolarıyla birlikte, yeni konutta da teminat altında olacaktır. Ancak, Yangın Sigortası Genel Şartları  madde C.3. hükümleri saklıdır.
11. Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak ve  bu poliçede teminat altına alınmış (Deprem ve Yanardağ Püskürmesi hariç) bir tehlikenin gerçekleşmesi kaydıyla;
– Kiracının kira kaybı sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihi ile hasarın giderilmesi tarihi arasındaki ve her halükarda kirası peşin ödenmiş müddetin bitimi ile sınırlı olacak devreye, gün hesabıyla isabet edecek kira bedeli tutarıdır.
– Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların, bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarıdır.
– Poliçede teminat altına alınmış bir tehlikenin (Deprem hariç) gerçekleşmesi sonucunda, sigortalı binanın kısmen kullanılamaz hale gelmiş olması nedeniyle, sigortalının yapmak zorunda kaldığı geçici ikametgaha ait makul ölçüdeki masraflar, toplam sigorta bedelinin %15 (yüzde on beş) ‘iyle sınırlı olmak üzere sigortacı tarafından temin edilmiştir. Bu kadar ki sigortacının sorumluluğu, sigortalı binanın tamiri veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi ve azami 12 (on iki) ayı geçmeyecektir.
– Kiracının mal sahibine karşı, mal sahibinin kiracıya karşı, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğu, kira kaybı, geçici ikametgah masrafları rizikolarının birden fazlasının gerçekleşmesi halinde, ödenecek tazminat, azami sigorta bedelinin %15’iyle sınırlıdır.

12. Dolu Klozu;
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fırtına ile beraber olsun olmasın dolu ve dolu fırtınası sonucu sigortalı şeylerde doğrudan doğruya meydana gelecek zararlar teminata dahil edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller:   
1- Açıktaki şeylerde meydana gelecek zararlar 
2- Tarladaki ekili mahsul ve seralar

13. Yakıt Sızması;
Sabit ısıtma sisteminde meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan zararları toplam sigorta bedelinin %5′ i  ile sınırlı olmak üzere teminata dahil edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan haller: Yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatında meydana gelen zararlar.

14. Televizyon, video, müzik seti ve bilgisayarların kazaen kırılması sonucu meydana gelecek zararlar OLAY BAŞI 500 YTL,YILLIK 2,000 YTL  olarak temin edilmiştir.
İstisnalar
· Diz üstü ve daha küçük bilgisayarlar
· Plak, kaset, diskler ve DVD’ ler
· Cep telefonları
· Eskime ve aşınma zararları
· Mekanik, elektronik arızalar ile yerine monte, tamir, bakım ve temizleme sırasında veya profesyonelce kullanım esnasında meydana  gelen zararlar.
· Sigortalı konut dışında meydana gelen zararlar.

15. Ferdi Kaza Klozu;
İşbu poliçe teminatına, sigortalı mahalde, kaza tarihinden asgari 30 gün öncesinden beri birlikte oturan azami 5 kişinin, bu hususun, bağlı bulunulan muhtarlık kayıtlarıyla tevsiki şartı ile ikametgah dahilinde uğrayabilecekleri kazalar kişi başına;
Ölüm ve sürekli Sakatlık 10,000.-YTL ,tedavi masrafları 1,000 YTL limitle ferdi kaza rizikosuna karşı, ekli Ferdi Kaza Sigortaları Umumi Şartları ile dahil edilmiştir.

16. Aile Mes’ uliyeti Klozu (3.Şahıs Mes’uliyeti) ;            
Aile mes’ uliyeti aynı evde ikamet eden sigortalı, ailesi ve hizmetkarı ile varsa gerekli tıbbi bakımı yapılan evcil hayvanların mesken içinde üçüncü şahıslara verebilecekleri ölümlü, ölümsüz bedeni ve maddi zarar ziyan taleplerinin sonuçlarını aşağıda belirtilen limitlere kadar ekli Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Umumi Şartları ile maddi ve bedeni ayırımı yapılmaksın
kişi  başı ; 1,500.00.-YTL
olay başı; 2,000.00.-YTL
evcil hayvanların üçüncü şahıslara verdiği zararlar 700.00.-YTL limitle  temin eder.
Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya  düşecek sorumluluk halleri de teminat koşulları, istisnaları ve limitleri çerçevesinde kapsam dahilindedir.
Teminat Dışında Kalan Durumlar:
a) Kasten neden olunan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyanlar.
b) Sigortalı veya sigortalının aile üyelerinin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar,
c) Bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya özel bir anlaşmaya dayanan sorumluluklar,
d) Bulaşıcı hastalıklardan doğan sorumluluklar,
e) Her türlü mesleki sorumluluklar ile işletme faaliyetleriyle ilgili sorumluluklar ve ürün sorumlulukları,
f) Bir arsa veya binanın; sahibi, intifa hakkı sahibi veya kiracısı olunması vb. nedenlerle oluşacak her türlü mal sahibi, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk halleri,
g) Sigortalıların emanet ve ariyetinde bulunan malların ziyan ve hasarları,
h) Motorlu kara nakil araçlarıyla römork ve karavanların, deniz ve hava nakil vasıtalarının, asansörlerin yol açacağı kaza ve olaylardan kaynaklanan sorumluluklar,
i) Kara, hava, su sporları ve avlanma ile ilgili faaliyetlerin yol açtığı sorumluluklar,
j) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelecek zarar ve ziyanlar,
k) Sigortalıların sahibi olduğu evcil kedi ve köpekler dışındaki evcil olsun veya olmasın tüm hayvanların açtığı zarar ve ziyanlar,
l) Manevi tazminatlar,
m) Dolaylı hasarlar teminat haricidir.

17. Elektrik Hasarları Klozu;
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla; atmosferik elektriğin, normal veya anormal bir elektrik akımının elektrik jeneratörlerine, transformatörlere, elektrik cihazlarına, dağıtım şebekesine veya bunların ayrılmaz ekleri ile yan ekipmanlarına ve sigortalı konutta bulunan elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verebileceği maddi zararları, olay başına azami 1500 YTL limitle  teminat altına alınmıştır.
Sigortanın geçerli olabilmesi için; elektrik makine ve motorlarının topraklama ve emniyet tertibatının geçerli şartlara uygun olarak yapılmış olması gerekir.
Teminat kapsamına giren her bir hasarda 100.-YTL muafiyet uygulanacaktır.

Eşya Bedeli varsa;
18.
İkametgahta bulunan  Makineler ve elektronik cihazlar eşya sigorta bedelinin %10’u ile sınırlı olarak teminata dahildir. Teminat kapsamına giren her bir hasarda 100.-YTL muafiyet uygulanacaktır.

19. Nakit Para ve Değerli Evrak İçin Kasa Sigortası Klozu;
Yangın ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla; Riziko adresinde bulunan nakit para ve değerli evrak ancak kolay taşınamayan sabit bir kasa içinde saklanması kaydıyla toplam 1,000-YTL, açıkta 100 YTL limitle poliçede belirtilen rizikolara karşı teminata dahil edilmiştir.
Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya şifre yardımıyla kilit açmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır.
Bir hasar sonucunda değerli evrak için iptal yolu ile ikamesi mümkün olanların ikame
masrafları ödenecektir.

Her Poliçede;
20. Bina sabit kıymetler hırsızlık , bina sigorta bedelinin %5’i ile teminata dahildir.

Cam Bedeli varsa;
21. Cam Kırılması Klozu
Cam Kırılması Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla; Cam Kırılması Genel Şartları çerçevesinde poliçe üzerinde belirtilen konutta bulunan kapı ve pencere camları ile aynalar ve ayrıca camdan mamul masa, sehpa ve vitrin camlarının (yatay camlar dahil) kırılma neticesinde uğrayacakları zararları, 300 YTL ‘ lik ilk ateş limitiyle temin eder.

Bina deprem teminatı varsa;
22
. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu  (Poliçe ile temin edilmiş ise) ;
KLOZ 1
– Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortasında Hasar Halinde Uygulanacak Muafiyet İle İlgili Poliçeye Eklenecek Kloz
(Sivil Rizikolar ve 587 sayılı KHK’ ye tabi Ticari Rizikolar – Bina için)
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ ye tabi binaların isteğe bağlı olarak yangına ek olarak yapılmış bulunan Deprem ve
Yanardağ Püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine
esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigortalarında her bir bina hasarında bina sigorta bedeli
(Yangına ek olarak verilmiş olan Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden en az %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.
Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının arttırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler.  Bu durumda Tarife fiyatlarından Tarife’ de belirtilen indirim yapılır.  Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır.
Muafiyet uygulaması açısından Deprem ve Yanardağ Püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.
*Sigortalı binaya ait temeller bina sigortası bedelinin % 7,5′ i oranında ve “DEPREM” rizikosuna karşı teminata dahil edilmiştir.
KLOZ 2 –  Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Sigortasında Hasar Halinde Uygulanacak Muafiyet İle İlgili Poliçeye Eklenecek Kloz(Sivil Rizikolar – Muhteviyat için)
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında toplam sigorta bedeli üzerinden en az %5
oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.
Sigortalı ve Sigortacı muafiyet oranının arttırılarak %10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler.  Bu durumda, Tarife
fiyatlarından %20 oranında indirim yapılır.  Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
Muafiyet uygulaması açısından Deprem ve Yanardağ  Püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

23. Yeni Değer Klozu
Bina:
1. Bina sigorta bedelinin hasar tarihindeki yeni inşa değerine (Bina sigorta değeri) eşit olması halinde “eskime, aşınma veya kullanılma payı yeni değerin 1/3’ünden fazla olmadığı takdirde tazmin kıymeti yeni değere eşittir. Eskime, aşınma ve kullanılma payı 1/3′ den fazla ise tazmin kıymeti sigortalı binanın bu pay düşüldükten sonra bulunacak değerine, yeni değerin 1/3’ünün ilavesiyle saptanır.
Ancak hasarlı bina tamir veya yeniden inşa edilmeyecek ise tazminat bedelinden eskime, yıpranma ve başka nedenlerden ileri gelen değer eksilmeleri indirilir ve ödenecek tazminat hasarın gerçekleşmesinden bir gün önceki alım-satım değerinden arsa kıymeti düşülmek suretiyle bulunacak değeri geçmez.
2. Bina sigorta bedeli hasar tarihindeki yeni inşa değerinden (yer döşemeleri, badana, boya, duvar kağıdı ve kaplamalarında değer eksilmeleri dikkate alınır) düşük ise ödenecek her bir hasar itibariyle ilgili genel şartların eksik sigortaya ilişkin hükümleri uygulanır.
Eşya:
1. Eşya sigorta bedelinin, hasar tarihindeki  (Hırsızlık rizikolarında hasardan bir gün önceki) yeni eşya değerine  (Eşya sigorta değeri) eşit olması halinde ödenecek tazminat bedeli bu bedelden eskime, yıpranma gibi bir indirim yapılmaksızın ödenir.
Ancak hasarlı eşya tamir veya yeniden ikame  edilmeyecek ise tazminat bedelinden eskime, yıpranma ve başka nedenlerden ileri gelen değer eksilmeleri indirilir.
2. Eşya sigorta bedeli, hasar tarihindeki (Hırsızlık rizikolarında hasardan bir gün önceki) yeni eşya değerinden düşük ise ödenecek her bir hasar itibariyle ilgili genel şartların eksik sigortaya ilişkin hükümleri uygulanır.  
Bu kloz  konutlarda bulunan ev  eşyalarından sadece tüm mobilyalar ve beyaz eşyalar için geçerlidir.
Eksik sigorta uygulaması %10 farklılığa kadar uygulanmaz.

Her Poliçede;
24. Hasarsızlık Koruma Klozu:
Bir yıllık sigorta süresince konutta meydana gelmiş  hasar  toplam sigorta bedelinin %5 aşmıyorsa hasarsızlık indirimi bozulmaz. Yenilemenin şirketimiz tarafından yapılması kaydıyla Deprem ve Yanardağ Püskürmesi ile Asistans hariç ilk sene % 10 olmak üzere hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.  Bu indirim ikinci sene % 15, üçüncü ve devam eden  senelerde % 20 olacaktır.

25. Hukuksal Koruma:
Bu sözleşme ile sigortacı sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler yada mevzuattan doğan hak ve hükümleri ile ilgili olan hukuksal uyuşmazlıkların sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimler 5000 YTL limitle teminata dahil edilmiştir.Sigortacı sigortalıya poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün
Her poliçede
poliçeye gösterilmek kaydıyla kiralayanı , kiracısı veya aynı hak sahibi sıfatlarından bir veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar içi koruma sağlar.

26. İzolasyon Klozu: 
Sürekli yağan yağmur yada kar sonucu,sigortalı konutun dışı cephe duvarlarından ,çatışından yada pencere ve/veya kapı altlarından giren sızan kar ve ya yağmur suyunun sigorta konusu meskene içinde meydana getirdiği boya badana kirlenme ve onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı kalmak kaydıyla maksimum  250 USD karşılığı YTL’sına kadar teminat kapsamına dahildir.
İstisnalar:
– Poliçe vadesinden önce meydana gelmiş olan hasarlar
– Isı farklılıklarını sonucu oluşan terleme/rutubetlenme/küflenme hasarları
– Dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar.
–     İzolasyon masrafları.

27 . KONUT YARDIM HİZMETİ KLOZU (ASİSTANS)

28. TIBBİ YARDIM

29. HASARDA İKAME ZEYİLİ UYGULANMAZ.

30 . ÇEVRE DÜZENLEMESİ 1500 YTL LİMİTLE TEMİNATA DAHİLDİR.

31. MİSAFİR EŞYALARI 1,000 YTL LİMİTLE TEMİNATA DAHİLDİR.

Etiketler: , , ,

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)